page_banner

önüm

Jinsha Gu Sousy Aroma likýor Şençu seriýasy Biaopin

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Guizhou welaýatynyň Bijie şäheri

Burdenük: Sorgum, bugdaý, suw

Fragramce: Sousyň ysy

Dörediş prosesi: Iýmit fermenti

Ölçegi: 500ml / çüýşe

Baha: Premium

Alkogol düzümi (%): 53%

Saklamak: Arassa, howa çalşygy, salkyn we gurak ýerde saklanýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

■ Düşündiriş

Bu içgi, dünýäniň 54 ýurdundan 1400-den gowrak ýazgynyň arasynda tapawutlandy we Belgiýada geçiriljek 2020-nji ýyldaky Brýussel halkara ruhlary Gran Prisinde altyn medal gazandy.Çüýşäniň dizaýny, aýdym dinastiýasynyň resmi eşiklerine degişlidir.Hytaýyň medeni mirasy bilen resmi birmeňzeş şekil dizaýny, “gülläp ösýän karýeranyň” manysy we şowlulyk bilen täjirçilik gök we owadan gyzyl reňkde çüýşäniň bedenine açylýar.

Bu çüýşäniň görnüşi patent almak üçin üstünlikli ýüz tutdy.Wizual gaplamadan başlap, 100 ýyllyk Şençu seriýasynyň bezeg dizaýnyna çenli, Jinshagu içgisiniň çuňňur korporatiw medeniýetini görkezýän we Jinshagu içgisiniň däbini görkezýän önümdäki medeni baglanyşygy aňlatmaga ünsi jemleýär.

Shenchu series · Biaopin (1)

Miras ruhuna ybadat.100 ýyllyk Şençu içgisiniň standart önümi, hytaý sousy tagamly içginiň esasy önümçiligi bolan Sýankashuihe-iň ýokarky akymynda öndürilýär.Çig mal hökmünde ýokary hilli glýutin mekgejöwenini, bugdaýy we suwy ulanýar we arassa däne gaty fermentasiýasynyň adaty tehnologiýasyna miras galypdyr.Asyrlyk Şençunyň standart görnüşi.Çüýşäniň bedeni adaty hytaý reňkiniň gök reňkine esaslanýar.Beden, “Golden Sands gu” içgisiniň 2012-nji ýyldaky esasy bedenidir.Ol 80-nji ýyllaryň tagamly alkogol ýüregi bilen garyldy.Gara orkide çüýşäniň bedeni nusgawy we owadan., Jinshagu içgisiniň ajaýyp hilini we ugurtapyjylygyny görkezýär.

Ips Maslahat

Esasy likýor öndürilenden soň, şemalladyjy we syzdyryp bolmaýan küýzegärde saklanmalydyr.Üç ýyldan gowrak wagtlap ýerzeminde saklanandan soň garyşdyrylmalydyr.Sous-tagamly içginiň içindäki organiki maddalar we baýlygy we çylşyrymlylygy sebäpli, ähli maddalara doly düşünmek mümkin däl.Häzirki wagtda diňe Maotaý-tagamly içgide 1200-den gowrak yz organiki komponentleriniň bardygyny subut edildi.Şeýle hem birnäçe organiki komponentler bar.Şonuň üçin sous içgisiniň garylmagy has çylşyrymly.“JinshaGu Liquor” -yň garyşyk topary uly duýgulary we baý tejribäni talap edýär., Näzik deňagramlylygy we derejäni tapmak üçin dürli üzümleri we arassa süýjüligi, ýerzemin düýbüni, sous içgisini ulanyň.Diňe asyl içgä esaslanýar, bu işde başga bir madda goşmazdan, bir damja suw goşmaz ýaly.

On sany üýtgeşik proses: ýokary temperaturaly koji ýasamak, ýokary temperatura ýygnamak, ýokary temperaturaly içgini kabul etmek, köp tegelek, has köp däne, has köp koji, pes likýor öndürijiligi, pes arassalama derejesi, uzak möhletli saklamak we seresaply garyşmak.108 prosesiň arasynda JinshaGu likýorynyň şöhleleriň düýp mazmunyny gowulaşdyrýan, bugdaýyň ruhuny çykarýan, asmanyň we ýeriň düýp manysyny siňdirýän we günüň düýp manysyny siňdirýän ekologiki soýa tagamly içgidigini aýdyp bolar. Aý.

Shenchu series · Biaopin (2)
Shenchu series · Biaopin (3)
Baha bermek
Sorag-jogap
Baha bermek

Terjime: gaplama dizaýny, hoşboý ys, hyzmat, logistika tizligi: gaty gowy

Evaluation

Sorag-jogap

S: Içgäňize emeli alkogol goşularmy?

J: Souslarymyz we içgilerimiz, gu usullaryny ulanyp, ýokary hilli mekgejöwen we bugdaý bilen demlenýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň