page_banner

önüm

Jinsha Gu Sousy Aroma likýor Şençu seriýasy Diancang

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Guizhou welaýatynyň Bijie şäheri

Burdenük: Sorgum, bugdaý, suw

Fragramce: Sousyň ysy

Dörediş prosesi: Iýmit fermenti

Ölçegi: 500ml / çüýşe

Baha: Premium

Alkogol düzümi (%): 53%

Saklamak: Arassa, howa çalşygy, salkyn we gurak ýerde saklanýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

■ Düşündiriş

Bu, 2020-nji ýylda çykan täze önümimiz. Çüýşäniň bedeni adaty hytaý sarymtyllygyna esaslanýar.Beden, 90-njy ýyllaryň tagamly içgisi bilen garylan 2013 Jinshagu içgisiniň esasy bedenidir.Hytaýyň däp bolan medeniýetinde gyzyllyk nepisligi, hoşniýetliligi, baýramçylygy we şowlulygy aňladýar.Bu likýor baýramçylyk sowgatlary, toýlar we banketler üçin amatlydyr.Bäş berekedi we doly durmuşy hormatlamak üçin bir asyrlyk Şençu içgiler toplumy.

Ips Maslahat

Beýleki tagamly içgiler çukurda fermentlenýär.Jinshagu içgimiz iki görnüşli fermentasiýany başdan geçirmeli, ýagny açyk fermentasiýa we ýapyk fermentasiýa.Biz oňa “yin” we “yang” fermentasiýasy diýýäris, açyk fermentasiýa bolsa “yang” fermentasiýasy we aerob fermentasiýasy diýilýär.Sowatmak, ýygnamak we fermentlemek üçin koji içine bugly mekgejöweni (soňra distilleriň dänesi, fermentlenen glýutin tüwi diýilýär) goşmak we daş-töwerekdäki peýdaly mikroorganizmleri doly birikdirmek bilen, ys öndürýän fermentasiýa bolýar.

Negativeapyk fermentasiýa, negatiw fermentasiýa ýa-da anaerob fermentasiýa diýlip hem atlandyrylýar, distilýatoryň dänelerini polo positiveitel fermentasiýadan soň çukurlara salnan çukur palçyklary bilen fermentasiýa.Bu içginiň fermentasiýasydyr.

Diancang (1)
Diancang (3)
Diancang (2)
Baha bermek
Sorag-jogap
Baha bermek

Terjime: Hakyky we owadan gaplanan.Arassa we serginlediji, içmek gowy, serhoş däl, gowy tagam, çalt logistika.Mähirli we ýakymly

Evaluation-1

Terjime: Gaplamak gaty nepis, dizaýny täze, tagamy ýumşak, ýokarsynda däl, kakam muny gaty halaýar, bahasy ýokary, hyzmaty gowy, logistika çalt we dynç alyş hem gowy .

Evaluation-2

Terjime: Içgini aldym, eltmegiň tizligi çalt, gaplamasy ýokary derejeli, sowgat hökmünde gaty gowy, tagamly, tagamy aýratyn gowy we men gaty kanagatlanýaryn

Evaluation-3

Sorag-jogap

S: Markaňyz bilen Moutai arasynda nähili baglanyşyk bar?

J: Biz Hytaýda sousyň we içginiň iki dürli markasy.Jinsha gu içgisiniň öňüsyrasy bolan "Şençu Şaofang" -yň ilkinji içgisi Liu Kaiting, Moutai Distilleri-iň dermanlyk kompozitory, şonuň üçin milli içgiler bilen birmeňzeşdir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň