page_banner

habarlar

Siamen şäherine ýüzlerçe şäher gezelenç edýär |JinshaGu likýor markasynyň marka ilçisiniň gol çekişlik dabarasy

2021-nji ýylyň 25-nji noýabrynda, Şükür güni mynasybetli, Sýamen şäherinde “Sands” gadymy likýorlary güýçlendirmek konferensiýasynyň 69-njy duralgasy geçiriler.Şeýle aýratyn günde, “Sands Ancient Liquor” -a köpden bäri ideg edip gelýän we goldaýan ähli pudaklary görkezmek üçin bir stakan ajaýyp şerap ulanylar.Guramalar, paýlaýjylar, dostlar we köp sous we şerap söýüjiler tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirmek isleýärler.

Fujian likýor dolanyşyk birleşiginiň wise-prezidenti we baş sekretary Wan Çingzhang, Sýamen likýor satuw birleşiginiň prezidenti Huang Zhenxin, Sýamen likýor satuw birleşiginiň baş sekretary Zhou Lin, Sýamen Ningde Söwda palatasynyň baş sekretary Miao Zhuoping;Fujian likýor birleşigi, import edilýän çakyr şahamçasynyň başlygy we Fujian Gonkongyň ösüş toparynyň başlygy Wang Jianmin;Ziang Jian, “Xiamen Port Wine Industry Co., Ltd.” -iň baş müdiri Zhu ongonghua, “Xiamen Port Logistic Co., Ltd.” kompaniýasynyň baş müdiriniň orunbasary;Sýao Çianjiao, Siaocanya (Quanzhou) Çaý Co., Ltd.Bu çärä “Baode Group” -yň başlygy Li Ruijie we “Jinshagu” içgisi, Şençzhenen marketing merkeziniň baş müdiri Zhao Ming we Fujian sebitiniň baş müdiri Wu Peng gatnaşdy.

640 (4)
640 (5)

Marka ilçileri kompaniýalaryň sarp edijilere isleglerini beýan etmegiň usullaryndan biridir.Jinshagu içgisi bir asyrlyk marka hökmünde döredilen gününden bäri "seresap we duýgur bolmak, asyl niýetini ýatdan çykarmazlyk" düşünjesine eýerip, "demlemek üçin 100 ýyl" talap edýär. "Gowy çakyr çüýşesi", sousy we şeraby demlemegiň usulyna ünsi jemläp, sansyz ussatlyk we hil bilen ýumşak sous sousynyň özboluşly setirini döredip, iň ussat senetçilik ruhy we telekeçilik ruhy.

Mugallym Lu Çi, "Baise gozgalaňy" filminde baş keşbi janlandyran 10-njy hytaý filmi "Altyn horaz" baýraklarynda iň oňat aktýor baýragyny aldy we ekranda Deng Siaopingiň keşbini ýerine ýetiren ýörite aktýor hökmünde meşhur boldy.Soň bolsa köp sanly film we teleýaýlym eserinde Deng Siaoping roluny ýerine ýetirdi we 9-njy Hytaý Film Huabiao baýrakly aktýor baýragyny, 26-njy meşhur film ýüz gül gül baýragyny, iň gowy aktýor baýragyny we Hytaý film goşant baýragyny aldy.Sypaýylygy we sungaty bilen köne suratkeş.

640 (6)
640 (7)

Bu gezek jenap Lu Çi “Altyn çäge gu” içgisi 100 şäher gezelenç sergisiniň Sýamen wokzalyna baryp gördi.Şerap pudagyndaky köp kärdeşleriniň şaýatlygynda iki tarap marka şekillendiriş hyzmatdaşlygy şertnamasyna resmi taýdan gol çekdiler we oňyn marka keşbini we sous çakyr medeniýetini bermek üçin bilelikde işlediler..Şol bir wagtyň özünde mugallym Lu Çi hemmeler üçin mähirli arzuwlar iberdi.

“Sands gu” içgisiniň başlygy jenap Li Ruijie çykyş etdi we myhmanlara çuňňur minnetdarlyk bildirdi.Şol bir wagtyň özünde, Jinshagu içgisiniň strategiki meýilnamasy köp paýlaýjy hyzmatdaşlara hödürlendi, bu makro nukdaýnazaryndan her kimiň ugruny görkezdi.


Iş wagty: 25-2021-nji noýabr