page_banner

habarlar

Panamanyň baýrak gowşurylyş dabarasyna göni gidiň JinshaGu likýor baş baýragy aldy!

2021-nji ýylyň 1-nji dekabrynda Haýnananyň Haýkou şäherinde 106-njy Amerikan Panama Pacificuwaş umman dünýä sergisiniň baýrak gowşurylyş dabarasy (Hytaý) geçirildi.Altyn baýrakly marka hökmünde Jinshagu içgisi bu çärä gatnaşmaga çagyryldy.“Zhongtai” -niň baş müdiri jenap Su Hongşan Jinşanyň adyndan wekilçilik etdi.

Ussatlyk paýlanýar we hytaý sousynyň ysy dünýäni ýene bir gezek basyp aldy

1915-nji ýyldan bäri Panama uniwersal (halkara) sergisi yzygiderli 106 gezek geçirilýär.Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan gözbaş alyp gaýdýar, ýöne ol Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna däl, eýsem dünýä degişlidir.Hytaý we daşary ýurt habar beriş serişdeleri tarapyndan "üç esasy halkara baýragynyň biri" diýilýär (Medeniýet we sungat boýunça Oskar, Sosial we tebigy ylymlar boýunça Nobel baýragy, Panamanyň işewürlik we senagat baýragy).

100 ýyldan gowrak wagt bäri Panamanyň tükeniksiz abraýy bar we ýurtlar, dürli gatlaklar we jemgyýetçilik synplary tarapyndan giňden tanalýar.Bu dünýä belli önüm sergisi we baýrak gowşurylyş çäresi.Dünýäniň dürli künjeklerinden ýokary hilli markalar dünýä ýüzüne öz hekaýalaryny gürrüň bermek we dürli medeni mirasy görkezmek üçin dünýäde köp täsinlikler getirdi.("Altyn Sands gu likýor ýene-de ajaýyp döredildi, Panama dünýä sergisinde" Goldörite altyn baýragyny alyň! "Okamak üçin basyň Panama altyn baýragy barada has giňişleýin maglumat üçin ~)

微信图片_20211203143725
微信图片_20211203143838

Panamaüz ýyldan gowrak ozal, ilkinji Panama Pacificuwaş umman sergisi geçirilende, Hytaý Beýýan serkerdeleriniň dolandyryşy astynda maliýe kynçylyklary we syýasy başagaýlyk döwründe bolupdy.Şeýle-de bolsa, bu sergi Hytaýy dünýä görkezmek üçin pursat hökmünde ýokary baha berildi.

Bir tarapdan, Pekin hökümeti hökümet pawilýonynyň gurluşygyna taýýarlyk görmek üçin işgär iberdi.Beýleki tarapdan, ýerli ekspozisiýa esasynda birnäçe ajaýyp önümi saýlady we ahyrynda ABŞ-a gatnaşmak üçin 100,000-den gowrak eksponat gurady.

Yza galan we petiklenen köne Hytaý üçin şol ýylky Panama sergisi şol wagt hökümet üçin täze milli keşbi görkezmek we söwdany ösdürmek üçin amatly pursat bolman, eýsem köp hytaý önümleriniň daşary ýurda gitmegine we dünýäde ýeňiş gazanmagyna sebäp boldy. abraý.Ol giňden ýaýrady.Maotai Panama altyn baýragynyň kyssasy şundan gelýär.

Hundredüz ýyldan soň, eýýäm ýylyň yzagalaklygyndan we utanjyndan çykyp, baý, güýçli we asuda ýurda öwrüldik.Önümlerimiz özlerini dünýä arenasynda ynamly görkezip biler we köp kärdeşleri bilen bäsleşip biler.

Moutaýyň soya tagamynyň tomaşaçylary ýeňmek üçin aşandygyny ýa-da ýokdugyny barlamak mümkin däl.Todayöne şu gün, asyryň başynda Şen Çu, Çişuiniň ýokarky akymlaryndan asman we ýer ruhy bilen dünýäni özboluşly ýumşak sous tagamy bilen basyp aldy, hytaý sousynyň we çakyrynyň gözelligini görkezdi we biragyzdan ykrar edildi kazylardan "Goldörite altyn baýragy" gazandy.

Bu asyryň başynda Jinshagu içgisiniň şöhraty, şeýle hem hytaý içgisiniň şöhratydyr.

微信图片_20211203143843

Iş wagty: 01-2021-nji dekabry