page_banner

önüm

Jinsha Gu Sousy Aroma likýor Sicang 20-nji seriýasy

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Guizhou welaýatynyň Bijie şäheri

Burdenük: Sorgum, bugdaý, suw

Fragramce: Sousyň ysy

Dörediş prosesi: 2014-nji ýyl bilen iýmit fermenti

formula içgisi we 15 ýyl tagamly likýor

Ölçegi: 500ml / çüýşe

Baha: Premium

Alkogol düzümi (%): 53%

Saklamak: Arassa, howa çalşygy, salkyn we gurak ýerde saklanýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

■ Düşündiriş

Iň soňky jadygöýligi ýok etmek üçin ýyllaryň çokundyrylmagyna çydap biler.Wagtyň geçmegi bilen ahyrsoňy taryhyň süňklerine öwrüldi.Yearsyllaryň özboluşly ysyny dörediň.Jinshagu içgisiniň 2012-nji ýyldaky esasy bedeni saýlandy, bedeni aç-açan we birneme sary, sous ajaýyp, sypaýy we näzik, içginiň bedeni ýumşak we ýumşak, netijesi uzyn we boş käse uzak dowam edýär.

Sicang series · 20 (2)

Ips Maslahat

JinshaGu likýory, Wujiang derýasynyň we Çişui derýasynyň iki esasy geologiki ýeriniň arasynda ýerleşýär.Çişui derýasynyň ýokarky akymynda ýerleşýär.Zawodyň meýdany sosna agaçlary bilen gurşalan, çeşmeler köp, howasy yssy we ýagyş köp.Içgileriň töwereginde onlarça kilometrlikde senagat hapalanmasy ýok.Tebigy ekologiýa Daşky gurşaw örän owadan we alkogolly mikroorganizmleriň ösmegine we köpelmegine örän amatly we Daqu sousy-tagamly likýor öndürmek üçin örän oňat tebigy şertleri döredýän özboluşly jemgyýetçilik gurşawyny emele getirýär.

Sicang series · 20 (4)
Sicang series · 20 (1)
Baha bermek
Sorag-jogap
Baha bermek

Terjime: Içgi satyn almazdan ozal, bu içgide haýsy ussatlygyň ulanylýandygyny bilýärin.Jinsha Gudrunk 20-iň bu çüýşesi Kunşanyň ussatlygyny ulanýar.Beýleki demlenen içgiler bilen deňeşdirilende, Kunşanyň ussatlygy has ýokary hilli.Tagamy dykyz we sous hem gaty gatlakly.Bu baha düýbünden mynasyp, içmegi gowy görýärsiňiz.Dostlaryňyz girip bilersiňiz!

Evaluation

 

Sorag-jogap

S: Keramiki çüýşeleriň hemmesi likýor çüýşeleri üçin ulanylýarmy?

J: Önümleriň käbir seriýasy hawa, meselem, Bainian Şençu Guozang seriýasy, Sicang 20/30 seriýasy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň